Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en tredenin werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument enkosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomstwaarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerftin verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitaleinhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door eenderde partij op basis van een afspraak tussen die derde en deondernemer.

2. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consumentgebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument:de natuurlijkepersoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijnhandels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

4. Dag:kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vormgeproduceerd en geleverd worden.

6. Duurovereenkomst:een overeenkomst die strekttot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoudgedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staatstelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan opeen manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periodedie is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en dieongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon dielid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhouden/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst dietussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader vaneen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van deovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in BijlageIvan deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consumentter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middeldat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonderdat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven tezijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sportshop.com
Handelend onder de naam/namen:
- Sportshop.com
- Handbalshop.nl
- Korfbalshop.nl
- Hardloopshop.nl
- Volleybalshop.nl
- Hockeyshop.nl
- Fitnessshop.nl
- Squashshop.nl

Vestigingsadres:
Gantelstraat 14
5145 PH Waalwijk

Telefoonnummer: 0416-652803

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 18079258
Btw-nummer: NL8147.37.390.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod vande ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstandtussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekstvan deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze dealgemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst opafstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langselektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld opzodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kanworden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaardenlangs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoekvan de consument langs elektronische weg of op andere wijze kostelooszullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevensspecifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is hettweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentzich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op detoepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of ondervoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijvingis voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod doorde consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijkevergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemerniet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consumentduidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan deaanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - Deovereenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van hetaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeftaanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg deontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst vandeze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consumentde overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft deondernemer passende technische en organisatorische maatregelen terbeveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij vooreen veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogtestellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien deondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonderevoorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dedienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager, meesturen:

- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar deconsument met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument vanhet herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke meldinginzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

- de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten vanaflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van deovereenkomst op afstand;

- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deovereenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaaldeduur is;

- indien de consument een herroepingsrecht heeft, hetmodelformulier voor herroeping.

- In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lidslechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoopvan een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave vanredenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de redenvan herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat deconsument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die nietde vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere productenheeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezenderde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hijde consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijzeover heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met eenverschillende levertijd weigeren.

- als de levering van een product bestaat uit verschillendezendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hemaangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeftontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van productengedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een doorhem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drageris geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomstvoor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager isgeleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maardeze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt ophet sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhouddie niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren overherroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichteinformatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voorherroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maandenna het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden vandit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatieaan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na deingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt debedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeftontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens debedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met hetproduct en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken ofgebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en dewerking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij isdat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoalshij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering vanhet product die het gevolg is van een manier van omgaan met het productdie verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering vanhet product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van deovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door deconsument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldthij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voorherroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op dein lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, ofoverhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeftniet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen alshij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverdetoebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat enverpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefeningvan het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzendenvan het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consumentdeze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf tedragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebbenverzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, waterof elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in eenbeperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd,is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig isaan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomenop het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming vande verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van dienstenof de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voorverkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of totlevering van stadsverwarming, indien:

- de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatieover het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of hetmodelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

- de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van deuitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit ofstadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige ofgedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverdedigitale inhoud, indien:

- hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijkheeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomstvoor het einde van de bedenktijd;

- hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bijhet verlenen van zijn toestemming; of

- de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van deconsument te bevestigen.

- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordenalle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument opelektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van dezemelding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument,inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekeninggebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hijwachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot deconsument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelangwelk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddeldat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met eenandere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode vanlevering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer debijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten vanhet herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bijhet aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeftvermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aanschommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloedheeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbijproducten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer wordenaangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of demogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onderleiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle biederverplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandeinstemming van de consument; en

- de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrechtverliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomstenvan personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling vanaccommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode vanuitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in deovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan isvoorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis vaneen individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijkvoor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming ofhygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan deverzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengdzijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij hetsluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kanplaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijkis van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloedheeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering vanabonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiëledrager, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaandeinstemming van de consument; en

- de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijnherroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden deprijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten ofdiensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op definanciële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, metvariabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en hetfeit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij hetaanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn vanwettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongenheeft en:

- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;of

- de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op tezeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijninclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of dienstenvoldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de opde datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijkebepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat deondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dannormaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant ofimporteur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijkerechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomsttegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer istekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van deondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin dezeaan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verdergaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij istekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in achtnemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingenvan producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening vandiensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan deondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van dezealgemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerdebestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indiende bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumenthiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeftbericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomstzonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedragdat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berustbij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of eenvooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggenmet inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en eenopzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegenhet einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzeggingop een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijnaangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemervoor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteitdaaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengdof vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voorbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vandag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wordenverlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als deconsument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingkan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleenstilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument teallen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval deovereenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal permaand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld terkennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezeten eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag deconsument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheiden billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van deovereengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst ofaanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van debedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomsttot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadatde consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument inalgemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling vanmeer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consumentgeen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongenvooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte ofvermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijnbetalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door deondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer deconsument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijnbetalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betalingbinnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag dewettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de doorhem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot€ 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordelevan de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakteklachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnenbekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijnvan 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als eenklacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door deondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerigantwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van deondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier opde consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klachtwordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.orggestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijdte geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na dezetermijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt udeze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600,2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waaropdeze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over detotstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot doordeze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen,met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument alsde ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via hetEuropees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts inbehandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnenbekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschiluiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bijde ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissiete bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan deGeschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bijvoorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan deGeschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoedoor de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uitte spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil latenbehandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer dekeuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is deondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegderechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoalsdeze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel).De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege vanbindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of debehandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling isverleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijnbedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschildoor de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak isgewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andereerkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken(SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillenbetreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening opafstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Vooralle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangeslotengeschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindendeadviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzijhet lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzendingervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstellingherleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter instand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht vangewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindendadvies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consumentuitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt€10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org eeninspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindendadvies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument eenschriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijnvordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien devordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt deconsument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van€10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna dezeorganisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zalvragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingenmogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk teworden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consumentop een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene VoorwaardenThuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen danin overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadatdeze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande,dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbodde voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u deovereenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomstbetreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduidingdigitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten ofontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier oppapier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat vantoepassing is.